Chodzą słuchy 2
March 2024

Chodzą słuchy 2

czyli ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych

Serie produktów

Prezentowany zestaw ćwiczeń usprawniających percepcję słuchową przeznaczony jest dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Z książki mogą korzystać terapeuci na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych lub rodzice w czasie pracy z dzieckiem w domu.

Zebrane ćwiczenia to m.in.:

 • uzupełnianie brakujących liter w wyrazach
 • wyszukiwanie niepotrzebnych sylab lub liter w wyrazach
 • układanie wyrazów z wymieszanych sylab lub liter
 • wymienianie głosek w pseudosłowach tak, żeby powstały prawidłowe słowa
 • układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej
 • wyszukiwanie w wyrazach takich samych cząstek
 • układanie zdań z ciągów wyrazowych.

Każde zadanie zostało tak ułożone, by można było do niego wrócić i na innym materiale słownym powtórzyć daną umiejętność. Ćwiczenia mają zróżnicowany poziom trudności, dzięki czemu sprawdzą się na różnych etapach pracy z uczniem.  

ABC afazji. Zestaw ćwiczeń
March 2024

ABC afazji. Zestaw ćwiczeń

Publikacja zawiera zadania pomocne w usprawnianiu zdolności komunikacyjnych osób z afazją. Ćwiczenia powstały na potrzeby terapii logopedycznej dla:

 • pacjentów po incydentach mózgowych, takich jak udar czy uraz
 • osób dotkniętych chorobami stopniowo upośledzającymi zdolności komunikacyjne, jak na przykład zespoły otępienne
 • osób zdrowych, jako trening uwagi, pamięci, myślenia, a przede wszystkim funkcji językowych. 

W książce znajdziemy ćwiczenia:

 • aktualizowania nazw i gotowości słowa
 • rozwijające wypowiedzi zdaniowe
 • przygotowujące do dyskursu i swobodnej wypowiedzi w mowie spontanicznej. 

Zakres tematyczny zadań stanowi słownictwo dotyczące sytuacji codziennych, towarzyskich i zawodowych, co pozwala pacjentom włączyć się w nurt życia w różnych jego aspektach. 
 

Trening umiejętności społecznych. Część 2
March 2024

Trening Umiejętności Społecznych dzieci i młodzieży. Część 2

100 ćwiczeń rozwijających umiejętności społeczne

Druga część książki Trening Umiejętności Społecznych dzieci i młodzieży jest uzupełnieniem podręcznika dla terapeutów i wyposaża czytelnika w dodatkowe 100 ćwiczeń, które można wykorzystać podczas zajęć prowadzonych metodą Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) lub innego rodzaju interwencji terapeutycznych skupionych na rozwijaniu umiejętności społeczno-emocjonalnych. 

Ćwiczenia, opracowane z myślą o pracy grupowej z uczniami szkoły podstawowej, zostały podzielone na 8 obszarów umiejętności społecznych:

 • emocje
 • normy społeczne
 • komunikacja
 • teoria umysłu
 • samowiedza i samoświadomość
 • asertywność
 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych
 • współpraca.
100 kart pracy
March 2024

100 kart pracy z ćwiczeniami korekcyjno-kompensacyjnymi ułatwiającymi naukę czytania i pisania. Poziom 3

Serie produktów

Prezentowane karty pracy służą doskonaleniu umiejętności czytania i pisania przez uczniów zarówno podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, jak i w trakcie regularnych zajęć lekcyjnych. Zawierają liczne zadania językowe, w tym ortograficzne i gramatyczne. Szereg kart ma na celu kształtowanie u uczniów umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Dobór zadań wynika z założenia, że techniki, które kładą nacisk na skrupulatne nauczanie treści szkolnych, oraz podejścia związane z przetwarzaniem informacji są na ogół skuteczniejsze niż metody pośrednie, w których próbuje się ćwiczyć zaburzone procesy utrudniające dzieciom uczenie się. Celem tych ćwiczeń jest zatem to, aby doskonalenie motoryki małej, percepcji wzrokowej i słuchowej dokonywało się w trakcie realizacji treści wynikających z podstawy programowej.

Materiały są realizacją podstawy programowej z języka polskiego dla klas IV–VI, ze szczególnym uwzględnieniem treści najczęściej realizowanych przez nauczycieli w klasach IV. Zawierają również ćwiczenia związane z historią, przyrodą i informatyką.

Spektrum możliwości ucznia
March 2024

Spektrum możliwości ucznia

Zestaw ćwiczeń do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze spektrum autyzmu

Książka zawiera zestaw ćwiczeń wspomagających uczniów klas I–III z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w doskonaleniu kompetencji społeczno-emocjonalnych i poznawczych ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów: trening umiejętności społecznych, teoria umysłu, centralna koherencja oraz emocje. Może zostać wykorzystana również w przypadku pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, afazją, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) czy niedostosowanych społecznie.

Obok zadań stymulujących rozwój dziecka nauczyciel znajdzie w niej propozycje tematów zajęć rewalidacyjnych oraz cenne wskazówki przydatne w codziennej praktyce dydaktycznej.